Životopis

Rođen sam 28. veljače 1972. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, od oca Ivana i majke Nele r. Čuljak.

U Sarajevu sam završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu.

1992. godine u Zagrebu sam upisao Filozofski fakultet Družbe Isusove, a 1996. otišao u Grottaferratu u blizini Rima, gdje sam upoznao duhovnost Pokreta fokolara (Djela Marijina).

Po povratku iz Italije, 1997. nastavio sam studij teologije na Teologiji u Splitu, kasnije Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Godine 1998. diplomirao sam na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, a 2000. diplomirao teologiju na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu. Te godine zaređen sam za svećenika, nakon čega sam upućen na službu pastoralnog vikara u župi sv. Spasa na Mejašima u Splitu.

Ti službu obavljam do 2002.g. kada odlazim u Rim na studij psihologije na Papinskom sveučilištu Salesiana (Università Pontificia Salesiana).

U veljači 2006. položio sam Bakalaureat iz Psihologije.

U lipnju 2007. magistrirao sam s radom: Il contributo della logoterapia alla terapia cognitivo-comportamentale nel trattamento del PTSD (Doprinos logoterapije kognitivno-biheviorističkoj terapiji u liječenu PTSP-a), i stekao naslov magistra psihologije (licenza in psicologia).

Od listopada 2007. predajem na KBF-u u Splitu kao suradnik, a od ožujka 2008. kao asistent. Od 2014. sam predavač na KBF-u.

2008. godine upisao sam doktorat naPapinskom sveučilištu Salesiana (Università Pontificia Salesiana), istražujući na području Logoterapije i PTSP-a.

Od veljače 2011. do kolovoza 2017. obnašao sam službu rektora Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu.

Od 2014. do 2016. volontirao sam u Bračnom i obiteljskom savjetovalištu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U veljači 2015. stekao sam naslov Logoterapeut.

Dana 19. travnja 2018. u Rimu sam na Papinskom salezijanskom sveučilištu (Universtà Pontificia Salesiana) obranio doktorat s temom: Analisi esistenziale del Disturbo Post-traumatico da stress. Progetto per un approcco logoterapeutico (Egzistencijska analiza Post-traumatskog stresnog poremećaja. Prijedlog logoterapijskog pristupa.

Od rujna 2018. ponovno volontiram u Bračnom i obiteljskom savjetovalištu Splitsko-makarske nadbiskupije.